Little Van Gogh
 • Phone +32 (0)2 652 43 43
 • Leden login

Privacy- en Cookiesbeleid

1.Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om u onze diensten aan te bieden. Deze verklaring beschrijft hoe wij de gegevens verwerken die wij via onze website verzamelen.

De termen die we in deze verklaring gebruiken, hebben de betekenis die ze krijgen in de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "GDPR").

Door onze website te gebruiken of ons uw gegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijk die wij in deze verklaring beschrijven.Aanvaardt u de voorwaarden ervan niet, dan verzoeken wij u onze website niet te gebruiken en ons uw gegevens niet mee te delen.Maar dan aanvaardt u ook dat u geen van de diensten en andere voordelen die Little Van Gogh aanbiedt kunt gebruiken.

2.Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Little Van Gogh nv, met maatschappelijke zetel in 1030 Brussel, Lambermontlaan 192, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0457.655.106, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt op onze website: www.littlevangogh.be.

3.Welke gegevens verzamelen wij over u, waarvoor en op welke wettelijke basis?

3.1.Gegevens die we rechtstreeks bij u verzamelen

Dat zijn gegevens die u ons vrijwillig meedeelt:

 1. Via onze website wanneer u contact met ons opneemt op een van de volgende e-mailadressen: home@littlevangogh.com, info@littlevangogh.com, artist@littlevangogh.com. Die gegevens gebruiken wij om terug met u contact te kunnen opnemen, uw vragen naar informatie of bijstand te beantwoorden en uw verzoeken in te willigen.De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming.
 2. Wanneer u uw account activeert via de ledenruimte, via het onlineformulier of telefonisch.
  Wij gebruiken die gegevens bij het beheer van onze contactpersonen.De wettelijke basis voor de verwerking is dat wij die gegevens nodig hebben om het contract waarbij de betrokkene partij is uit te voeren of om precontractuele maatregelen die hij gevraagd heeft uit te voeren.
  Verder kunnen wij die gegevens gebruiken voor marktonderzoek of promotiecampagnes voor onze producten en diensten (gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke).Wenst u dergelijke informatie niet langer te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten via e-mail naar privacy@littlevangogh.com of per brief naar de bedrijfszetel.
 3. Wanneer u wenst deel uit te maken van ons team en u ons uw cv per mail stuurt.
 4. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt voor bijstand of om een van onze diensten te contacteren, kan het gebeuren dat u bepaalde informatie moet geven over uzelf, over de aard van uw oproep of andere gegevens om onze bijkomende vragen te beantwoorden.In dat geval worden uw gegevens gebruikt om uw verzoek om informatie of bijstand te beantwoorden.
 5. Little Van Gogh verwerkt uw gegevens uitsluitend voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

  3.2.Gegevens die wij verzamelen wanneer u interactie hebt met onze site

  Onze website gebruikt "cookies".Door onze site te gebruiken, aanvaardt u dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geïnstalleerd.Dankzij die cookies kunnen wij uw bezoek op onze website optimaal laten verlopen;ze helpen ons uw voorkeuren te onthouden bij uw volgende bezoek (bijvoorbeeld taalvoorkeur).

  Meer informatie over die technologie en uw rechten in dat verband vindt u in ons "Cookiesbeleid" hierna.

  Soms zullen onze website en onze applicaties u sociale plug-ins geven van verschillende sociale netwerken.Indien u beslist in interactie te gaan met een socialenetwerksite zoals Facebook of Instagram (bijvoorbeeld door een account aan te maken), zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op die socialenetwerksite.Indien u tijdens uw bezoek op onze site ingelogd bent op een van die sociale netwerken of interageert met een van de sociale plug-ins, kan de socialenetwerksite die gegevens toevoegen aan uw respectieve profiel op dat netwerk afhankelijk van uw privacyinstellingen. Wenst u dat type doorgifte van gegevens te verhinderen, dan moet u uit uw account uitloggen alvorens in te loggen op onze site of, indien mogelijk, uw privacyinstellingen aanpassen.Lees het privacybeleid van die sociale netwerken na voor meer details over het inzamelen en doorgeven van persoonsgegevens, over uw rechten en over hoe u uw privacyinstellingen naar eigen wens kunt instellen.

  4.Hoelang bewaren wij uw gegevens?

  Wij bewaren uw gegevens voor de duur die nodig is voor de normale bedrijfsvoering.

  5.Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?

  Wij geven uw gegevens alleen door aan derden voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling of voor de doeleinden van een normale bedrijfsvoering.

  De doeleinden van een normale bedrijfsvoering houden onder meer in dat wij uw gegevens kunnen meedelen aan andere bedrijven van de Groep Little Van Gogh voor de bovenvermelde doeleinden. Ook bij de uitvoering van onze diensten kan het gebeuren dat wij bepaalde van onze opdrachten gedeeltelijk of volledig moeten laten uitvoeren door technische verwerkers die contractueel met ons verbonden zijn, onder meer om onze website te laten functioneren.

  Little Van Gogh eist overigens van zijn verwerkers dat zij de wetgeving rond gegevensbescherming naleven en voldoende garanties bieden betreffende de toepassing van de gepaste technische en operationele maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten betreffende de bescherming van uw rechten.

  Uit principe verkopen noch verspreiden wij op welke wijze ook de gegevens die wij over u verzamelen aan derden.

  6.Wat zijn uw rechten?

  6.1 Recht van inzage

  U hebt het recht om van Little Van Gogh uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de gegevens die u betreffen en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar privacy@littlevangogh.com of een brief naar het adres van onze bedrijfszetel.

  6.2 Recht op rectificatie

  U hebt het recht om te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat gegevens die ongepast zijn of nutteloos geworden zijn, worden gewist, door een e-mail te sturen naar privacy@littlevangogh.com of per post een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres van de bedrijfszetel.

  Wij vestigen er uw aandacht op dat u altijd moet zorgen dat de gegevens die u ons verstrekt correct zijn.

  6.3 Recht op vergetelheid

  Wenst u dat uw gegevens niet langer worden verwerkt en beantwoordt u aan de voorwaarden om het recht op wissing te vragen, dan zullen wij uw gegevens uit onze databases wissen.

  Wij wissen uw gegevens binnen een maand na de kennisgeving van uw verzoek, tenzij ze moeten worden bewaard om een wettelijke verplichting na te leven of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  6.5 Recht van bezwaar

  U hebt ook recht om bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden.U kunt op elk moment kosteloos en zonder een bewijsstuk te moeten voorleggen uw recht van bezwaar laten gelden door een e-mail te sturen naar:privacy@littlevangogh.com.

  U kunt zich ook uitschrijven voor marketingberichten door de richtlijnen voor uitschrijving te volgen die u terugvindt in elk marketingbericht dat wij u sturen.Wij gaan zo snel mogelijk in op uw verzoek(en).

  7.Gegevens van kinderen

  Doorgaans verzamelen wij niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar.Als wij vaststellen dat wij bij vergissing gegevens hebben verzameld over kinderen onder 13 jaar, zullen wij alle maatregelen nemen om die gegevens zo snel mogelijk te wissen, tenzij de geldende wetgeving ons verplicht ze te bewaren.

  Wanneer wij weten dat een kind ouder dan 13 is, maar volgens de geldende wet als minderjarige wordt beschouwd, zullen wij toestemming vragen van een ouder/een voogd alvorens de persoonsgegevens van het kind te gebruiken.

  8.Links naar andere websites en diensten

  Onze website kan links bevatten naar andere websites, en sommige van onze diensten geven u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken). Wij hebben geen controle over de manier waarop die websites en diensten van derden uw persoonsgegevens verwerken.Wij verifiëren de websites en diensten van derden niet en zijn er niet verantwoordelijk voor, en evenmin voor hun praktijken inzake privacy. Lees de privacyverklaringen van de websites en diensten van derden waartoe u via onze website of diensten toegang hebt.

  9.Gevoelige gegevens

  U mag ons geen gevoelige gegevens (bv. gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke overtuigingen, religie of ander geloof, gezondheid, strafblad of lidmaatschap van een vakbond) sturen of ze verspreiden op of via de website of met welk middel ook.

  10.Beveiliging

  Wij hebben aangepaste technische en organisatorische beveiligingsregels uitgewerkt om vernietiging, verlies, vervalsing, ongeoorloofde toegang of accidentele mededeling aan derden en alle andere ongeoorloofde verwerking te vermijden. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot uw gegevens, uitsluitend voor zover ze die nodig hebben om hun taken te vervullen.

  11.Aansprakelijkheidsbeperking

  Little Van Gogh is niet aansprakelijk voor welke schade ook als gevolg van een onrechtmatige behandeling van de gegevens door derden (gegevensdiefstal, virus, phishing of ander computermisdrijf).

  12.Wat gebeurt er bij een eventueel geschil?

  Indien wij volgens u een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen, kunt u ons dat melden via mail naar privacy@littlevangogh.com of per brief naar het adres van onze bedrijfszetel.Wij stellen alles in het werk om daar zo snel mogelijk gevolg aan te geven. Elke klacht of elk bezwaar moet naar het adres van onze bedrijfszetel worden gestuurd. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde controle-instantie.

  13.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd volgens het Belgische recht dat het enige toepasselijke recht is in geval van geschil. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd.

  14.Inwerkingtreding

  Deze verklaring werd opgesteld en is in werking getreden op 24 mei 2018.Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht op elk ogenblik delen van dit beleid te veranderen, toe te voegen of te schrappen.Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie van dit beleid.Want wanneer u deze website gebruikt nadat wijzigingen zijn aangebracht aan deze voorwaarden, houdt dat in dat u die wijzigingen aanvaardt.Onverminderd wat voorafgaat zullen wij zonder uw toestemming geen enkele belangrijke wijziging met terugwerkende kracht aanbrengen wat betreft ons gebruik van uw gegevens.

  15.Contact

  Voor alle vragen rond deze Verklaring of onze werkwijze rond privacy kunt u contact met ons opnemen per e-mail naar privacy@littlevangogh.com. U kunt ons ook een brief sturen naar het adres van onze bedrijfszetel.  COOKIESBELEID

  Met dit beleid willen wij u zo duidelijk en volledig mogelijk informeren over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan. Voor meer details over ons beleid op het vlak van cookies kunt u ons altijd bereiken via privacy@littlevangogh.com.

  1.Wat is een cookie?

  Een “cookie” is een bestandje van letters en cijfers dat in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.Cookies bevatten informatie die wij gebruiken om uw aanvragen te behandelen en onze diensten op internet te verbeteren.

  2.Waarom gebruiken wij cookies?

  Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers.Zo kunnen wij u een betere bezoekervaring op onze website bieden en die optimaliseren.

  Maar met cookies en gelijksoortige technieken kunnen wij niet systematisch gegevens verzamelen die u kunnen identificeren.Ze helpen ons alleen de werking van onze website te verbeteren, uw interesses te begrijpen en te oordelen of de inhoud van onze website relevant is.

  3.Uw toestemming

  Bij uw bezoek aan onze website vragen wij u het gebruik van cookies te aanvaarden.U bent vrij om ze al dan niet te aanvaarden, maar u moet wel weten dat wanneer u weigert, het surfen op onze website minder vlot kan verlopen. Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren.Blijft u onze website gebruiken, dan gaan wij ervan uit dat u het gebruik van cookies aanvaardt.